languages: PL EN
font size: A A A
layout: Day Night WAI

Place

EN - Plac ul. Ziemowita 1 44-100 Gliwice

Phone number

+48 608 72 40 22

Road to

Stowarzyszenie Forum Ceramików

Stowarzyszenie Forum Ceramików prowadzi w Gliwicach profesjonalną Pracownię Rzeźby i Ceramiki oraz „CuG – Galerię Garażową”. To "gorący" punkt na kulturalnej mapie Gliwic, gdzie każdy może skorzystać z organizowanych warsztatów - przyjść, sprawdzić się, zobaczyć, czym jest tworzenie dzieł z gliny. Mistrzem pracowni jest Aleksandra Kwolek.

W Pracowni Rzeźby i Ceramiki reali­zo­wane są:
zajęcia warsztatowe dla dzieci i dla doro­słych,
kursy cera­miki dla nauczy­cieli, instruk­to­rów tera­pii zaję­cio­wej, arte­te­ra­peu­tów zakoń­czone otrzy­ma­niem cer­ty­fi­katu,
spo­tka­nia z cera­miką dla klas szkol­nych – pokazy ple­ne­rowe wypału cera­miki w pie­cach polo­wych,
dla zaawan­so­wa­nych pokazy for­mo­wa­nia i wypał cera­miki zgod­nie z japoń­ska tech­niką RAKU,
pokazy for­mo­wa­nia na toczku garn­car­skim,
spo­tka­nia oko­licz­no­ściowe połą­czone z warsz­ta­tami cera­micz­nymi,
 zaję­cia indy­wi­du­alne,
 kon­sul­ta­cje,
zaję­cia i pokazy wyjazdowe.

Tags: Gliwice Gliwice warsztaty Stowarzyszenie Forum Ceramików tworzenie ceramiki warsztaty artystyczne

PDF Print