języki: PL EN
rozmiar tekstu: A A A
wersja portalu: Dzień Noc WAI

Regulamin konkursu 'Nakręć się na Metropolię'

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Nakręć się na Metropolię” (dalej jako „Konkurs”).

2. Konkurs trwa w dniach 26.10-13.12.2011 (do godz. 12.00) na stronie internetowej serwisu Facebook.com (dalej jako „Serwis”) pod adresem: http://apps.facebook.com/konkursnakrecsienametropolie(dalej jako „Strona”).

3. Organizatorem Konkursu, na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21a , jest Pan Łukasz Pereszczak , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „OPEN group”, z siedzibą w Świętochłowicach (dalej jako „Organizator”).

4. Konkurs jest prowadzony za pomocą aplikacji „Nakręć się na Metropolię” (dalej jako „Aplikacja”) zamieszczonej pod adresem http://apps.facebook.com/konkursnakrecsienametropolie, za pomocą której fani biorą udział w Konkursie.

5. Poprawne działanie Aplikacji zapewnia używanie przez Uczestnika następujących przeglądarek: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7 (32-bitowa), Firefox w wersji nie starszej niż 3.6.11, Chrome w wersji nie starszej niż 7.

§ 2

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które w trakcie trwania Konkursu są zarejestrowane w Serwisie Facebook oraz serwisach You Tube lub Vimeo.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym Organizatorem lub Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, ani członkowie rodzin wyżej wskazanych osób.

3. Konkurs polega na wykonaniu filmu, animacji dotyczącej kultury Metropolii Silesia i poddaniu ocenie jury oraz innych użytkowników (poprzez umieszczenie w galerii).

4. Zgłaszając niezależny projekt do Konkursu Uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest to jego własny, autorski projekt i nie narusza w nim praw autorskich innych osób.

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt w dowolnej kategorii.

6. Nagrody otrzymają:

a) 3 ( trzy) osoby których filmy zdobędą najwyższą ocenę Jury konkursu

Wysokość nagród:

- za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 7000,00 zł

- za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 5000,00 zł  

- za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości 3000,00 zł

7. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

8. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na profilu konkursu „Nakręć się na Metropolię” pod adresem: http://www.facebook.com/nakrecsienametropolie ,w aplikacji pod adresem: http://apps.facebook.com/nakrecmetropolie/ oraz na portalu pelniakultury.pl najpóźniej do dnia 15.12.2011.

Wskazana w ust. 8 wartość nagród obejmuje kwotę, która zostanie przekazana przez Organizatora - jako płatnika - na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od dochodu w postaci uzyskanej nagrody, do właściwego urzędu skarbowego Uczestnika.

Osoby, o których mowa w ust. 8, zobowiązane są w terminie 14 dni od otrzymania nagrody do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, do utworu obejmującego nagrodzony film, na wszystkich polach eksploatacji, to jest w szczególności takich jak: digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, technik gsm i umts,  inkorporowanie części składowych do strony internetowej, wprowadzenie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie dzieła, utworu lub ich części składowej (w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym), tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany, publiczne rozpowszechnianie, w tym najem lub dzierżawa, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji dzieła, utworu i ich części składowych.

11. Przyjęcie nagrody jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie filmu Uczestnika do wykorzystywania go na wszystkich polach eksploatacji przez Organizatora i Górnośląski Związek Metropolitalny.

§ 3

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać kolejno następujące czynności:

a) Wejść do Aplikacji na Stronie http://apps.facebook.com/konkursnakrecsienametropolie

b) Wgrać film klikając przycisk „Dodaj film” .

d) W wyznaczonym polu należy wkleić link do filmu wcześniej wgranego do serwisu You Tube lub Vimeo.

2. Filmy Uczestnika zgłoszone do Konkursu widoczne są w zakładce „Moje filmy”.

3. Uczestnik może oceniać projekty innych uczestników Konkursu, a także zapraszać znajomych do oceniania jego projektów. Aby zaprosić znajomych, należy kliknąć przycisk „Zaproś znajomych” na stronie głównej aplikacji, w zakładce „Galeria” lub w zakładce „Moje projekty” i wybrać znajomych z wyświetlonej listy.

4. Aby oceniać projekty Uczestników Konkursu, nie trzeba samemu brać udziału w Konkursie, ale trzeba być fanem profilu ”Nakręć się na Metropolię”

5. Jeden użytkownik może tylko jeden raz zagłosować na dany film. Uczestnik nie może głosować na swoje projekty.

6. Ocena projektów odbywa się w zakładce „Galeria” na zasadzie głosowania w skali od 1 do 5. Aby dokonać oceny, należy wejść w wybrany film, a następnie zaznaczyć od jednej do pięciu kropek widocznych pod projektem.

7. Najwyżej oceniane projekty będą prezentowane przez cały czas trwania konkursu w aktualizowanym na bieżąco rankingu dostępnym w zakładce „Ranking”.

8. O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu. Jury konkursu ma ostateczne prawo do wytypowania zwycięzców konkursu.

9. Udział w Konkursie lub ocenianiu prac jego Uczestników jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wygranej niezwłocznie, na żądanie Organizatora, przekaże dane niezbędne do uiszczenia przez Organizatora wyżej wspomnianego podatku.

2. Przekazanie wskazanych przez Organizatora danych jest warunkiem wydania nagrody.

3. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę.

4. W celu potwierdzenia prawa do nagrody Zwycięzca Konkursu musi w terminie 5 (pięciu) dni od dnia opublikowania Zwycięzców skontaktować się z Organizatorem wysyłając na adres nakrec@pelniakultury.pl wiadomość e-mail zawierającą:

a) potwierdzenie chęci odbioru nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody”,

b) imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu,

c) adres pocztowy, pod który ma zostać wysłana nagroda,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej wiadomości, a także wcześniej udostępnionych w związku z moim udziałem w konkursie pod nazwą „Nakręć się na Metropolię” (dalej jako „Konkurs”), przez Organizatora  oraz Górnośląski Związek Metropolitalny w celach związanych z ustaleniem prawa do nagrody oraz jej przyznaniem, w tym w szczególności w celach związanych z przekazaniem nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową związaną z Konkursem oraz w celu zamieszczenia moich danych jako danych Zwycięzcy Konkursu na Stronie i w Aplikacji. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Organizator oraz, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odebrania nagrody w Konkursie.”

e) Nagrody rzeczowe, dane urzędowe:

• numer NIP, PESEL

• dane właściwego urzędu skarbowego

5. Niewysłanie wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 5 (pięciu) dni od ogłoszenia zwycięzców(decyduje data otrzymania wiadomości e-mail) będzie uważane za odstąpienie Zwycięzcy Konkursu od prawa do otrzymania nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i status Zwycięzcy Konkursu, a nagroda, którą uzyskałby, nie zostaje przyznana żadnemu Uczestnikowi Konkursu.

 

§ 5

1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu będzie Organizator oraz Górnośląski Związek Metropolitalny.  Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z ustaleniem prawa do nagrody oraz jej przyznaniem, w tym w szczególności w celach związanych z przekazaniem nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową związaną z Konkursem oraz w celu zamieszczenia danych jako danych Zwycięzcy Konkursu na Stronie i w Aplikacji.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a podanie przez nich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie przez Zwycięzców Konkursu danych osobowych jest niezbędne do odebrania nagrody.

 

§6

1. Organizator może usunąć z Galerii pracę użytkownika, jeśli narusza ona zasady etyczne, zawiera niecenzuralne teksty lub grafiki bądź jeśli narusza dobre imię Górnośląskiego Związku Metropolitalnego  lub innych podmiotów.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestnika Konkursu ma prawo usunąć z Rankingu wynik Uczestnika Konkursu lub wykluczyć Uczestnika z Konkursu, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszył on zasady korzystania z Serwisu, Regulamin lub zasady konkursu. Decyzja o usunięciu wyniku z Rankingów jest ostateczna.

 

§7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności problemy techniczne Serwisu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: http://apps.facebook.com/konkursnakrecsienametropolie, w siedzibie Organizatora oraz na stronie pelniakultury.pl

4. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook Inc.

 

 

 

 

Pełnia Kultury - promocja atrakcyjności kulturalnej Metropolii Silesia

"Projekt finansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"